0
545
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 545 văn bản  

91
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Hide details for Tháng 11Tháng 11
181/KH-UBND29/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025 181 kh.pdf
179/KH-UBND26/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 179 kh.pdf
178/KH-UBND23/11/2021UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa,di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 178 khub.pdf
176/KH-UBND22/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển giao thông, vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 176 kh.pdf
172/KH-UBND16/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 -2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 172 kh.pdf
171/KH-UBND16/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 171 kh.pdf
168/KH-UBND08/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025 168 kh.pdf
166/KH-UBND03/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-Cp ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch covid-19 166 kh.pdf
165/KH-UBND02/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 165 kh.pdf
164/KH-UBND02/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 164 kh.pdf
163/KH-UBND01/11/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025 163 kh.pdf
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Show details for Tháng 2Tháng 2
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019
545