0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Show details for Năm 2018Năm 2018
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Hide details for Năm 2015Năm 2015
8
Show details for Tháng 12Tháng 12
12
Hide details for Tháng 8Tháng 8
18/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học và mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng NQ 18-HĐND.doc
17/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc thông qua Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 06 phường nội thị thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên NQ 17-HĐND.doc
16/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc điều chỉnh giao biên chế công chức năm 2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên NQ 16-HĐND.doc
15/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 15-HĐND.doc
14/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc ban hành quy định nội dung chi và mức chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 14-HĐND.doc
13/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên NQ 13-HĐND.doc
12/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh NQ 12-HĐND.doc
11/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc ban hành tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C NQ 11-HĐND.doc
10/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tập trung cho cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020 NQ 10-HĐND.doc
09/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tại Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh NQ 09-HĐND.doc
08/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung một số khoản thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tại Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 21/9/2010 của HĐND tỉnh NQ 08-HĐND.doc
07/2015/NQ-HĐND04/08/2015HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 NQ 07-HĐND.doc
19
Show details for Năm 2014Năm 2014
10
Show details for Năm 2013Năm 2013
26
Show details for Năm 2012Năm 2012
17
Show details for Năm 2011Năm 2011
25
Show details for Năm 2010Năm 2010
20
Show details for Năm 2009Năm 2009