0
545
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 545 văn bản  

91
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Hide details for Tháng 12Tháng 12
204/KH-UBND30/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-ttg ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-Ct/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hào ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 204 kh.pdf
201/KH-UBND29/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030 201 kh.pdf
200/KH-UBND29/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Hưng Yên năm 2022 200 kh.pdf
203/KH-UBND29/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm2022 203 kh.pdf
202/KH-UBND29/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên năm 2022 202kh.pdf
199/KH-UBND28/12/2021UBND tỉnh Hưng YênNâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2022 199 kh.pdf
197/KH-UBND28/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 197 kh.pdf
196/KH-UBND24/12/2021UBND tỉnh Hưng YênKế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022 196 kh.pdf
194/KH-UBND22/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện đề án nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công a nhân dân giai đoạn 2021-2027 trên đại bàn tỉnh 194 kh.pdf
192/KH-UBND21/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục trường mần non, phổ thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 192 kh.pdf
188/KH-UBND15/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp thực hiện Chỉ thị số 48-Ct/TW ngày 22/10/2020 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ 188 kh.pdf
185/KH-UBND07/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 185 kh.pdf
184/KH-UBND07/12/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 184 kh.pdf
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Show details for Tháng 7Tháng 7
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Show details for Tháng 2Tháng 2
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019