vnavGazetteDocsByMonth;vnavDocumentsByTimeRange;vnavDocumentsByAgency;vnavDocumentsByType;vnavDocumentsByArea0
Toàn bộ văn bản Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
56/KH-UBND28/03/2023UBND tỉnh v/v chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 08/02/2023 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị56 kh.pdf
748/QĐ-UBND27/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh748 qd.pdf
734/QĐ-UBND24/03/2023UBND tỉnh Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2023-2025734 qd.pdf
733/QĐ-UBND24/03/2023UBND tỉnh Kiện toàn Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hưng Yên733 qd.pdf
54/KH-UBND24/03/2023UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 202354 kh.pdf
679/QĐ-UBND24/03/2023UBND tỉnh v/v tăng cường phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân679cv.pdf
732/QĐ-UBND24/03/2023UBND tỉnh Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên tháng 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh732 qd.pdf
731/QĐ-UBND24/03/2023UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị họp Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm731 qd.pdf
730/QĐ-UBND24/03/2023UBND tỉnh phê duyệt thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh730 qd.pdf
729/QĐ-UBND24/03/2023UBND tỉnh v/v Phê duyệt thành viên Ban Điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh729 qd.pdf
713/QĐ-UBND23/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn713 qd.pdf
712/QĐ-UBND23/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp712 qd.pdf
53/KH-UBND22/03/2023UBND tỉnh KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên53 kh.pdf
647/QĐ-UBND22/03/2023UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành647 cv.pdf
709/QĐ-UBND22/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Làng nghề Hoà Phong709 qd.pdf
708/QĐ-UBND22/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Vân Du-Quang Vinh708 qd.pdf
707/QĐ-UBND22/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Dị chế, huyện Tiên Lữ707 qd.pdf
706/QĐ-UBND22/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định điều chỉnh quyết định số 1323/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập cụm công nghiệp Hoà Phong706 qd.pdf
705/QĐ-UBND22/03/2023UBND tỉnh v/v QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách di tích xếp hạng cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện đầu tư tu bổ, chống xuống cấp năm 2023705 qd.pdf
627/CV-UBND21/03/2023UBND tỉnh v/v triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng yên627 cv.pdf
694/QĐ-UBND21/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định xét trữ lượng khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường694qd.pdf
701/QĐ-UBND21/03/2023UBND tỉnh phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ701 qd.pdf
700/QĐ-UBND21/03/2023UBND tỉnh Phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ700 qd.pdf
685/QĐ-UBND21/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định thành lập đoàn thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện nội dung các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng yên giai đoạn 2021-2025685 qd.pdf
684/QĐ-UBND21/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định Ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; huyện nông thôn mới nâng cao; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025684 qd.pdf
676/QĐ-UBND20/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023676 qd.pdf
675/QĐ-UBND20/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho Ngân hàng TMCP công thương Việt nam -chi nhánh Hưng Yên675 qd.pdf
674/QĐ-UBND20/03/2023UBND tỉnh v/v quyết định khen thưởng cho công an tỉnh674 qd.pdf
52/KH-UBND17/03/2023UBND tỉnh v/v kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn , cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc52 kh.pdf