217/CV-VP
Chi tiết văn bản
217/CV-VP
V/v đôn đốc cập nhật và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Ngày ban hành 05/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành VP UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 217_signed.pdf
 Trở về trang trước