2/2014/CT-UBND
Chi tiết văn bản
2/CT-UBND
V/v thực hiện quyết liệt các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 05/03/2014 Hiệu lực văn bản
Người ký Doãn Thế Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 02ct.pdf
 Trở về trang trước