0
519
Theo năm văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 519 văn bản  

65
Show details for Năm 2024Năm 2024
151
Show details for Năm 2023Năm 2023
165
Show details for Năm 2022Năm 2022
128
Hide details for Năm 2021Năm 2021
13
Show details for Tháng 12Tháng 12
11
Show details for Tháng 11Tháng 11
6
Show details for Tháng 10Tháng 10
13
Show details for Tháng 9Tháng 9
8
Show details for Tháng 8Tháng 8
13
Hide details for Tháng 7Tháng 7
123/KH-UBND29/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTG ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" 123 kh.pdf
115/KH-UBND28/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 115 kh.pdf
113/KH-UBND28/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Kế hoạch triển khai thực hiện Luật phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 113 kh.pdf
111/KH-UBND23/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021 111 kh.pdf
110/KH-UBND21/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ -TTG ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính Phủ quy quy định về việc một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 110 kh.pdf
109/KH-UBND21/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 109 kh.pdf
108/KH-UBND13/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v Kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khí sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 108 kh.pdf
106/KH-UBND08/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 24-KH/Tu ngày 31/5/2021 của ban thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 106 kh.pdf
107/KH-UBND08/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 107 kh.pdf
105/KH-UBND05/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v chương trình công tác của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021 105 ccub.pdf
104/KH-UBND02/07/2021UBND tỉnh Hưng YênV/v kế hoạch triển khai thực hiện đề án ' nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cựu, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh hưng yên giai đoạn 2021-2025 104 kh.pdf
103/KH-UBND01/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 103 kh.pdf
102/KH-UBND01/07/2021UBND tỉnh Hưng Yênv/v kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27-72021) 102 kh.pdf
19
Show details for Tháng 6Tháng 6
20
Show details for Tháng 5Tháng 5
8
Show details for Tháng 3Tháng 3
8
Show details for Tháng 2Tháng 2
9
Show details for Tháng 1Tháng 1
4
Show details for Năm 2020Năm 2020
6
Show details for Năm 2019Năm 2019