0
31499
Theo năm văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 31499 văn bản  

450
Show details for Năm 2024Năm 2024
869
Show details for Năm 2023Năm 2023
1129
Show details for Năm 2022Năm 2022
1569
Show details for Năm 2021Năm 2021
2460
Show details for Năm 2020Năm 2020
1
Show details for Năm 202Năm 202
2506
Show details for Năm 2019Năm 2019
2562
Show details for Năm 2018Năm 2018
2931
Show details for Năm 2017Năm 2017
2818
Show details for Năm 2016Năm 2016
2048
Show details for Năm 2015Năm 2015
1896
Show details for Năm 2014Năm 2014
2525
Show details for Năm 2013Năm 2013
2023
Show details for Năm 2012Năm 2012
2296
Show details for Năm 2011Năm 2011
2247
Show details for Năm 2010Năm 2010
1169
Hide details for Năm 2009Năm 2009
206
Show details for Tháng 12Tháng 12
73
Show details for Tháng 11Tháng 11
64
Hide details for Tháng 10Tháng 10
2227/QĐ-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v cho phép cán bộ đi tham quan nước ngoài 2227.pdf
2226/QĐ-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v giao kế hoạch nạo vét Đông xuân và Đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2009-2010 của tỉnh Hưng Yên 2226.pdf
2210/QĐ-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài tại AUSTRALIA 2210.pdf
2209/QĐ-UBND30/10/2009UBND tỉnhV/v công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên 2209.pdf
2198/QĐ-UBND29/10/2009UBND tỉnhV/v quy định giá dịch vụ xe ô tô ra vào bến xe ô tô vcà giá dịch vụ bán vé tạibến cho khách đi ô tô trên địa bàn tỉnh 2198.pdf
2194/QĐ-UBND29/10/2009UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định dự án bổ sung quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 2194.pdf
2185/QĐ-UBND28/10/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Hưng yên đến năm 2020 2185.pdf
2184/QĐ-UBND28/10/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt số lượng hộ cận nghèo và người trong hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên 2184.pdf
2183/QĐ-UBND28/10/2009UBND tỉnhV/v thành lập ban chỉ đạo thực hiện Đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất l ượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển của đất nước 2183.pdf
2177/QĐ-UBND27/10/2009UBND tỉnhV/v phê duyệt dự án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 xây dựng hạ tanag kỹ thuật khu công n ghiệp Vĩnh kHúc mử rộng 2177.pdf