0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Show details for Năm 2018Năm 2018
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Show details for Năm 2015Năm 2015
19
Show details for Năm 2014Năm 2014
10
Show details for Năm 2013Năm 2013
26
Show details for Năm 2012Năm 2012
17
Hide details for Năm 2011Năm 2011
11
Show details for Tháng 12Tháng 12
3
Hide details for Tháng 6Tháng 6
99/2011/NQ-HĐND18/06/2011HĐND tỉnhVề tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2011 NQ_HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN_99.doc
96/2011/NQ-HĐND17/06/2011HĐND tỉnhVề việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 NQ_HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN_96.doc
95/2011/NQ-HĐND17/06/2011HĐND tỉnhVề việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95_2011_NQ_HĐND.doc
1
Show details for Tháng 4Tháng 4
2
Show details for Tháng 2Tháng 2
25
Show details for Năm 2010Năm 2010
20
Show details for Năm 2009Năm 2009
16
Show details for Năm 2008Năm 2008
15
Show details for Năm 2007Năm 2007
6
Show details for Năm 2006Năm 2006
450