0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Show details for Năm 2018Năm 2018
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Show details for Năm 2015Năm 2015
19
Show details for Năm 2014Năm 2014
10
Show details for Năm 2013Năm 2013
26
Show details for Năm 2012Năm 2012
17
Hide details for Năm 2011Năm 2011
11
Hide details for Tháng 12Tháng 12
288/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2012 NQ288-H_ND.doc
296/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhBan hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 NQ 296-H_ND.doc
295/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 NQ 295-H_ND.doc
294/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2012 NQ 294-H_ND.doc
293/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc quy định mức hỗ trợ sinh hoạt phí, đối với Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội và kinh phí hoạt động cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thôn, khu phố NQ 293-H_ND.doc
292/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc quy định mức trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn cho dân quân làm nhiệm vụ NQ 292-H_ND.doc
291/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhBan hành quy định về chế độ chi công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên NQ 291-H_ND.doc
290/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp ở địa phương năm 2012 NQ 290-H_ND.doc
287/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 NQ 287-H_ND.doc
286/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012 NQ 286-H_ND.doc
284/2011/NQ-HĐND09/12/2011HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 NQ 284-H_ND.doc
3
Show details for Tháng 6Tháng 6
1
Show details for Tháng 4Tháng 4
2
Show details for Tháng 2Tháng 2
25
Show details for Năm 2010Năm 2010