0
12396
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 12396 văn bản  

44
Show details for Năm 2024Năm 2024
85
Show details for Năm 2023Năm 2023
81
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2271
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
719
Show details for Năm 2011Năm 2011
850
Hide details for Năm 2010Năm 2010
221
Hide details for Tháng 12Tháng 12
2224/CV-UBND31/12/2010UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 2224.pdf
2223/CV-UBND31/12/2010UBND tỉnhv/v báo cáo tình hình xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước 2223.pdf
2222/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v báo cáo số m iễn giảm thuế chính thức năm 2009 2222.pdf
2221/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v đính chính quyết didnhj số 2523 ngày 07/10/2010 của UBND tỉnh 2221.pdf
2220/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v giải quyết đơn của công dân 2220.pdf
2219/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến góp ý kiến về những nội dung nêu tại dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 2219.pdf
2218/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v tổng hợp số liệu đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh 2218.pdf
2217/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v bình xét thi đua khen thưởng năm 2010 2217.pdf
2216/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v tổ chức ngày quyền người tiêu dùng 2216.pdf
2215/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v phân bổ nguồn thu ngân sách tỉnh năm 2010 2215.pdf
2214/CV-UBND30/12/2010UBND tỉnhV/v Phân bổ nguồn tăng thu NS tỉnh HY 2214.pdf
2213/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhv/v hoàn thiện hồ sơ quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 2213.pdf
2212/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhV/v đề nghị xác nhận liệ sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công 2212.pdf
2211/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhV/v đề nghị giám định lại thương tật 2211.pdf
2210/CV-UBND29/12/2010UBND tỉnhV/v tái hưởng chế độ thương binh 2210.pdf
2209/CV-UBND28/12/2010UBND tỉnhV/v đăng ký tham gia Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam theo thể thức phân kỳ (MFF) vay vốn ADB 2209.pdf