0
15943
Theo năm văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 15943 văn bản  

64
Show details for Năm 2022Năm 2022
171
Show details for Năm 2021Năm 2021
1103
Show details for Năm 2020Năm 2020
3148
Show details for Năm 2019Năm 2019
1453
Show details for Năm 2018Năm 2018
7
Show details for Năm 2017Năm 2017
213
Show details for Năm 2014Năm 2014
2272
Show details for Năm 2013Năm 2013
2122
Show details for Năm 2012Năm 2012
2295
Hide details for Năm 2011Năm 2011
201
Show details for Tháng 9Tháng 9
227
Show details for Tháng 8Tháng 8
192
Show details for Tháng 7Tháng 7
201
Show details for Tháng 6Tháng 6
202
Show details for Tháng 5Tháng 5
196
Show details for Tháng 4Tháng 4
208
Show details for Tháng 3Tháng 3
88
Show details for Tháng 2Tháng 2
191
Show details for Tháng 12Tháng 12
218
Hide details for Tháng 11Tháng 11
2043/CV-UBND30/11/2011UBND tỉnhV/v nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ công chức đã có thông báo nghỉ hưu 2043.pdf
2042/CV-UBND30/11/2011UBND tỉnhV/v Đề nghị cho phép công ty cổ phần Vincom đầu tư DA khu đô thị sinh thái trên địa bàn huyện Văn Giang , tỉnh HY ... 2042.pdf
2041/CV-UBND30/11/2011UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo thông tư quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất 2041.pdf
2040/CV-UBND30/11/2011UBND tỉnhV/v báo cáo nhu cấu kinh phí thực hiện nghị định số 49/2010 2040.pdf
2039/CV-UBND30/11/2011UBND tỉnhv/v rà soát cung cấp thông tin về các văn phòng đại diện thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 100/2011/NĐ-CP 2039.pdf
2038/CV-UBND29/11/2011UBND tỉnhV/v quy hoạch vùng tỉnh Hưng yên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 2038.pdf
2037/CV-UBND29/11/2011UBND tỉnhV/v báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2011 2037.pdf
2036/CV-UBND29/11/2011UBND tỉnhvV/ Giếp đỡ tổ chức Tang lễ Hòa Thượng Thích Thanh Tứ 2036.pdf
2035/CV-UBND29/11/2011UBND tỉnhV/v báo cáo về công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới 2035.pdf
2034/CV-UBND29/11/2011UBND tỉnhV/v báo cáo thi hành các quy định của Hiến pháp năm 1992 về KH&CN 2034.pdf