0
450
Theo năm văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 450 văn bản  

1
Show details for Năm 2024Năm 2024
21
Show details for Năm 2023Năm 2023
32
Show details for Năm 2022Năm 2022
60
Show details for Năm 2021Năm 2021
26
Show details for Năm 2020Năm 2020
38
Show details for Năm 2019Năm 2019
44
Show details for Năm 2018Năm 2018
35
Show details for Năm 2017Năm 2017
19
Show details for Năm 2016Năm 2016
20
Hide details for Năm 2015Năm 2015
8
Hide details for Tháng 12Tháng 12
45/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2016 NQ 45-HĐND.doc
44/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh Hưng Yên năm 2016 NQ 44-HĐND.doc
43/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc tạm giao biên chế công chức năm 2016 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hưng Yên NQ 43-HĐND.doc
42/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc chấp thuận Danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt các dự án sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2016 NQ 42-HĐND.doc
41/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 NQ 41-HĐND.doc
40/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương 2016 NQ 40-HĐND.doc
39/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2014 NQ 39-HĐND.doc
38/2015/NQ-HĐND14/12/2015HĐND tỉnhVề nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 NQ 38-HĐND.doc
12
Show details for Tháng 8Tháng 8
19
Show details for Năm 2014Năm 2014
10
Show details for Năm 2013Năm 2013
26
Show details for Năm 2012Năm 2012
17
Show details for Năm 2011Năm 2011
25
Show details for Năm 2010Năm 2010
20
Show details for Năm 2009Năm 2009
16
Show details for Năm 2008Năm 2008
15
Show details for Năm 2007Năm 2007
6
Show details for Năm 2006Năm 2006
450